Οικονομική Ανάπτυξη και Μαθηματικά: Μία Συναρπαστική Σχέση
Νίκος Χριστοδουλάκης, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου ΑθηνώνΣήμερα όλο και περισσότερες χώρες κατανοούν ότι η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να βασίζεται όχι μόνο στις παραδοσιακές πολιτικές αύξησης των επενδύσεων και μαζικής απασχόλησης, αλλά στην εξύψωση και βελτίωση των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού. Πολλές εμπειρικές μελέτες διεθνών οργανισμών έχουν καταδείξει ότι χώρες που έθεσαν στόχο την παροχή καθολικής εκπαίδευσης, την επέκτασή της σε μεγαλύτερες ηλικίες και την σύνδεσή της με αναπτυξιακές ανάγκες, πέτυχαν σημαντική αναβάθμιση σε σύγκριση με αυτές που τις αγνόησαν. Πιο σημαντική είναι όμως η διαπίστωση ότι η ανάπτυξη ενισχύεται ακόμη περισσότερο με την ποιοτική αναβάθμιση της γνώσης και των γνωστικών δεξιοτήτων, γιατί αυτές επιτρέπουν την δημιουργία και συσσώρευση εθνικών πλεονεκτημάτων στην έρευνα, την καινοτομία και την παραγωγή.

Τα Μαθηματικά αποτελούν τον πυρήνα στην διαδικασία ποιοτικής γνώσης και απόκτησης δεξιοτήτων και για το λόγο αυτό αρκετές χώρες έχουν θέσει στόχο την ενίσχυση της διδασκαλίας τους σε όλες τις βαθμίδες, αλλά και την αναβάθμιση του περιεχομένου της. Στην ομιλία παρουσιάζονται οι βασικοί λόγοι που θα έπρεπε να κάνουν τα Μαθηματικά να είναι βασική προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής και εξετάζονται ορισμένα ζητήματα και προβλήματα στην διδακτική των διαφόρων κλάδων του μαθήματος στην Ελλάδα.Δείτε την ομιλία
Copyright © 2013-2017 Hellenic Mathematical Society. All rights reserved.